NAGRADNA IGRA – Wellness karta za 2 osebi

NAGRADNA IGRA: WELLNESS KARTA ZA DVE OSEBI

Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre na družbenem omrežju TikTok (v nadaljevanju: nagradna igra). V nagradni igri je mogoče veljavno sodelovati od vključno 21.11.2023 do 28.11.2023, do polnoči.

ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je družba TERME RESORT d.o.o., Toplice 10, Rimske Toplice.

NAMEN NAGRADNE IGRE:

Organizator objavlja nagradno igro v reklamne namene obiskovalcev TikTok strani Rimske terme.

POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI:

 • Kdo lahko sodeluje?

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki imajo profil na družbenem omrežju TikTok. Mladoletni udeleženec natečaja mora za sodelovanje pridobiti soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov ali skrbnikov. Organizator takšno soglasje preverja najpozneje ob podelitvi nagrade. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju TERME RESORT d. o. o. in njihovi ožji družinski člani.

 • Potek nagradne igre:

Nagradna igra poteka v času od 21. 11. 2023 do vključno 28.11.2023 do 23:59 ure na TikTok profilu Rimske_terme. Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno postati sledilec TikTok profila Rimske_terme, všečkati objavo in označiti osebo v komentarju pod objavo s katero bi si želeli izkoristiti nagrado. Izmed vseh, ki bodo izpolnili navedene pogoje sodelovanja v nagradni igri, bo po naključnem izboru izžrebana 1 oseba, ki bo prejela celodnevno vstopnico za Svet savn Varinia in bazenskega kompleksa v Rimskih Termah za 2 osebi, z veljavnostjo 1 leto od datuma izžreba. Organizator ima pravico iz nagradne igre izločiti katerega koli novega sledilca, za katerega oceni, da ne sodeluje skladno s temi pravili.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 • Izbor nagrajenca:

Izbor nagrajenca bo potekal 29. 11. 2023 na sedežu organizatorja – TERME RESORT d. o. o. in bo izveden v prisotnosti 3-članske komisije. Žrebanje ni javno. Nagrajenec bo obveščen isti dan preko instagram in TikTok profila.

 • Nagrada:

· 1 x celodnevna vstopnica za Svet savn Varinia in bazenski kompleks za 2 osebi (Vstopnica je veljavna vse dni v tednu)

Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko in davčno številko. Pri nagradi v vrednosti višji od 42 EUR se akontacija dohodnine odvede, vrednost nagrade se šteje v davčno osnovo prejemnika. Davek od nagradne igre odvede organizator.

 • Podeljevanje nagrad:

Dobitnik nagrade bo po izboru pozvan preko zasebnega sporočila na TikTok  strani, da v roku 1 dne organizatorju sporoči svoje osebne podatke. V kolikor nagrajenec v postavljenem roku ne bo sporočil zahtevanih osebnih podatkov, je organizator prost obveznosti podeliti nagrado in do nagrajenca nima nobenih obveznosti.

Nagrada bo nagrajencu poslana po pošti. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada se podeli izključno nagrajencu in ni zamenljiva za drug izdelek in ni prenosljiva.

V kolikor nagrajenec ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov oz. jih navede nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje in/ali v kolikor ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

 • Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:

· se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov nagrajenca,

· se ugotovi, da je posameznik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,

· nagrade zaradi napačno izpolnjenih podatkov s strani nagrajenca ni mogoče podeliti.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri. Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru spora med sodelujočimi v nagradni igri. Morebitni spori ne bodo vplivali na pravila, v skladu s katerimi organizator podeljuje nagrade. Organizator ni obvezan pisno odgovarjati na zahteve tistih, ki svojih osebnih podatkov niso pravočasno posredovali.

DRUGA DOLOČILA

 • Varstvo osebnih podatkov:

Osebni podatki nagrajenca bodo uporabljeni izključno za namene izvedbe nagradne igre, podeljevanja nagrad v nagradni igri in plačila akontacije dohodnine. Podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakor koli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen v obsegu, kjer se to izrecno določa s temi pravili.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Posameznik lahko od naročnika kadar koli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, in sicer po elektronski pošti na naslov booking@rimske-terme.si. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator – TERME RESORT d.o.o.

 • Končne določbe:

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni s Pravili in splošnimi pogoji Facebook nagradne igre in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook profilu Rimske terme.

 • Soglasje s pravili:

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro.

 • Odgovornost:

Organizator ni odgovoren, če Facebook stran oziroma spletna stran, na kateri se nahaja povezava do nagradne igre, začasno ne deluje zaradi dogodkov, ki so zunaj nadzora organizatorja. Nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom/Instagramom, niti ni sponzorirana ali promovirana s strani Facebooka/Instagrama.

 • Prekinitev nagradne igre:

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru izrednega dogodka, o čemer bodo udeleženci takoj obveščeni s pisnim obvestilom na Facebook strani ali na spletni strani organizatorja.

 • Sprememba pravil nagradne igre:

Organizator si pridržuje pravico do spremembe teh pravil, vendar je dolžen, da o tem pravočasno obvesti vse udeležence z objavo na Facebook strani.

Rimske Toplice, 21. 11. 2023